سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
خداوند، هر دانای به دنیا و نادان نسبت به آخرت را دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]