سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قدرت حاکمان پاسبانان خداست در زمین او . [نهج البلاغه]
 
جمعه 97 فروردین 3 , ساعت 11:14 عصر

مقدار دهی جمعیت اولیه
. 2انتخاب پارامتر: اجازه می دهد تا انتخاب پدر و مادر برای نسل جدید در الگوریتم ژنتیکی مشخص شود.

. 3تولید مثل: قویترین افراد قادر به تکثیر و نسل بیشتری از دیگران خواهند بود.   هر کروموزوم شامل مجموعه ای از عناصر به نام ویژگی ها یا ژن ها است. هدف به دست آوردن حداکثر تناسب اندام از این  ترکیب بهینه عناصراست. در هر تکرار (نسل جمعیت) جمعیت جدیدی از جمعیت قبلی ایجاد می شود. عبور پارامتر: ترکیبی از دو فرد پدر و مادر را نشان می دهد که افراد کوچک را برای نسل جدید در الگوریتم ژنتیک تشکیل می دهد. جهش پارامتر: تغییر تصادفی یک کروموزوم فرد در یک جمعیت را مشخص می کند تا فرد متولد شده نسل جدید را تشکیل دهد.

4. تابع هدف (سازگاری) را محاسبه کنید و معیار توقف را بررسی کنید.

 .5 با یک جمعیت جدید تکمیل کنید و به مرحله دوم بازگردید.

مراحل لازم الگوریتم ژنتیک را می توان در فلوچارت نشان داده شده در شکل 3 خلاصه کرد.

 

شکل 3 فلوچارت الگوریتم ژنتیک.

در این کار و با استفاده از الگوریتم ژنتیک، هدف ما یافتن پارامترهای مطلوب ، از پایدار کننده پیشنهادی   GAPSSاست.
برای این منظور، ما تغییرات سرعت زاویه ای را انتخاب کردیم تا به حداقل برسانیم. با توجه به تابع هدف ( )  سازگاری توسط معیار زیر تعریف می شود:

 

به عنوان یک قاعده کلی، سیستم به طوری که معیار "انتگرال خطای مطلق ضرب در زمان" انتخاب شده به حداقل برسد بهتر تنظیم خواهد شد. پارامترهای الگوریتم ژنتیکی مانند اندازه جمعیت، احتمال عبور، احتمال جهش و تعداد تولید در جدول 1 آمده است. علاوه بر این، زمینه تحقیق پارامترهای سیستم در این جدول شرح داده شده است. جدول 2 پارامترهای مختلف سیستم را نشان می دهد که بین مقادیر بهینه شده و غیر بهینه شده تفاوت وجود دارد.

 

جدول 1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک.

 

جدول 2. پارامترهای سیستم.

4. نتایج مدل سازی و بحث

برای برجسته سازی اثر پارامترهای PSS با الگوریتم ژنتیک، ما به عنوان یک اتصال کوتاه خطای سه فاز را پیشنهاد می کنیم.  خطاهای زیر به ترتیب شبیه سازی می شوند:

مرحله 1: این سیستم در حالت پایدار قبل از خطا قرار دارد.

مرحله 2: یک خطا در  ثانیه رخ می دهد.
مرحله 3: خطا با باز کردن شکاف خطا در   از بین می رود.

 

شکل 4. ولتاژ ترمینال پاسخ های ژنراتور.

 

شکل 5. پاسخ های نسبی سرعت

 

شکل 6. پاسخ های زاویه توان

 

شکل 7. پاسخ ولتاژ میدان.

 

شکل 8 . پاسخ های توان اکتیو

شکل 4، شکل 5، شکل 6، شکل 7 و شکل 8، به طور واضح اثربخشی بهینه سازی الگوریتم ژنتیک ( )  را نشان می دهند، که نتیجه عملکرد بهتر می شود؛ مقایسه نتایج به دست آمده قبل و بعد از بهینه سازی نشان می دهند که پاسخ سرعت (زمان پاسخ کوتاه)، سیستم پایدار (حذف بیش از حد). پاسخ بهینه با استفاده از  بسیار رضایت بخش است،

 نتایج به دست آمده پس از بهینه سازی توسط  نشان می دهد که با کاهش نوسان پایداری بهتر می شود.

پارامترهای ژنراتور مختلف در جدول 3 آمده است.

جدول. 3. پارامترهای سیستم

 

پارامترهای شبکه عبارتند از:

پارامترهای تحریک سیستم عبارتند از:

 

 

 

 

5. نتیجه گیری

هدف از این مقاله طراحی و به کارگیری یک روش برای بهینه سازی پارامترهای پایدار کننده سیستم قدرت با ساختار  است. برای حل این مشکل از روش حل الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. به منظور ارزیابی عملکرد  خطای مطلق زمان انتگرال به عنوان تابع هدف برای به حداقل رساندن کنترل ارائه شده انتخاب می شود . رویکرد پیشنهادی نشان می دهد که پایداری سیستم قدرت  در هنگام اعمال یک اختلال اتصال کوتاه در سیستم بهبود می یابد.


جمعه 97 فروردین 3 , ساعت 11:14 عصر

مقدار دهی جمعیت اولیه
. 2انتخاب پارامتر: اجازه می دهد تا انتخاب پدر و مادر برای نسل جدید در الگوریتم ژنتیکی مشخص شود.

. 3تولید مثل: قویترین افراد قادر به تکثیر و نسل بیشتری از دیگران خواهند بود.   هر کروموزوم شامل مجموعه ای از عناصر به نام ویژگی ها یا ژن ها است. هدف به دست آوردن حداکثر تناسب اندام از این  ترکیب بهینه عناصراست. در هر تکرار (نسل جمعیت) جمعیت جدیدی از جمعیت قبلی ایجاد می شود. عبور پارامتر: ترکیبی از دو فرد پدر و مادر را نشان می دهد که افراد کوچک را برای نسل جدید در الگوریتم ژنتیک تشکیل می دهد. جهش پارامتر: تغییر تصادفی یک کروموزوم فرد در یک جمعیت را مشخص می کند تا فرد متولد شده نسل جدید را تشکیل دهد.

4. تابع هدف (سازگاری) را محاسبه کنید و معیار توقف را بررسی کنید.

 .5 با یک جمعیت جدید تکمیل کنید و به مرحله دوم بازگردید.

مراحل لازم الگوریتم ژنتیک را می توان در فلوچارت نشان داده شده در شکل 3 خلاصه کرد.

 

شکل 3 فلوچارت الگوریتم ژنتیک.

در این کار و با استفاده از الگوریتم ژنتیک، هدف ما یافتن پارامترهای مطلوب ، از پایدار کننده پیشنهادی   GAPSSاست.
برای این منظور، ما تغییرات سرعت زاویه ای را انتخاب کردیم تا به حداقل برسانیم. با توجه به تابع هدف ( )  سازگاری توسط معیار زیر تعریف می شود:

 

به عنوان یک قاعده کلی، سیستم به طوری که معیار "انتگرال خطای مطلق ضرب در زمان" انتخاب شده به حداقل برسد بهتر تنظیم خواهد شد. پارامترهای الگوریتم ژنتیکی مانند اندازه جمعیت، احتمال عبور، احتمال جهش و تعداد تولید در جدول 1 آمده است. علاوه بر این، زمینه تحقیق پارامترهای سیستم در این جدول شرح داده شده است. جدول 2 پارامترهای مختلف سیستم را نشان می دهد که بین مقادیر بهینه شده و غیر بهینه شده تفاوت وجود دارد.

 

جدول 1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک.

 

جدول 2. پارامترهای سیستم.

4. نتایج مدل سازی و بحث

برای برجسته سازی اثر پارامترهای PSS با الگوریتم ژنتیک، ما به عنوان یک اتصال کوتاه خطای سه فاز را پیشنهاد می کنیم.  خطاهای زیر به ترتیب شبیه سازی می شوند:

مرحله 1: این سیستم در حالت پایدار قبل از خطا قرار دارد.

مرحله 2: یک خطا در  ثانیه رخ می دهد.
مرحله 3: خطا با باز کردن شکاف خطا در   از بین می رود.

 

شکل 4. ولتاژ ترمینال پاسخ های ژنراتور.

 

شکل 5. پاسخ های نسبی سرعت

 

شکل 6. پاسخ های زاویه توان

 

شکل 7. پاسخ ولتاژ میدان.

 

شکل 8 . پاسخ های توان اکتیو

شکل 4، شکل 5، شکل 6، شکل 7 و شکل 8، به طور واضح اثربخشی بهینه سازی الگوریتم ژنتیک ( )  را نشان می دهند، که نتیجه عملکرد بهتر می شود؛ مقایسه نتایج به دست آمده قبل و بعد از بهینه سازی نشان می دهند که پاسخ سرعت (زمان پاسخ کوتاه)، سیستم پایدار (حذف بیش از حد). پاسخ بهینه با استفاده از  بسیار رضایت بخش است،

 نتایج به دست آمده پس از بهینه سازی توسط  نشان می دهد که با کاهش نوسان پایداری بهتر می شود.

پارامترهای ژنراتور مختلف در جدول 3 آمده است.

جدول. 3. پارامترهای سیستم

 

پارامترهای شبکه عبارتند از:

پارامترهای تحریک سیستم عبارتند از:

 

 

 

 

5. نتیجه گیری

هدف از این مقاله طراحی و به کارگیری یک روش برای بهینه سازی پارامترهای پایدار کننده سیستم قدرت با ساختار  است. برای حل این مشکل از روش حل الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. به منظور ارزیابی عملکرد  خطای مطلق زمان انتگرال به عنوان تابع هدف برای به حداقل رساندن کنترل ارائه شده انتخاب می شود . رویکرد پیشنهادی نشان می دهد که پایداری سیستم قدرت  در هنگام اعمال یک اختلال اتصال کوتاه در سیستم بهبود می یابد.


جمعه 97 فروردین 3 , ساعت 6:12 عصر
صد سال شد که عید به اینجا نیامده

بوی بهار ازتن گلها نیامده

دیشب که روی شانه ی تو سر گذاشتم

تا زیر پلکهای تو دریا نیامده

باران و چتر پاره ... و مردی که نان نداره

از سطرهای یخزده بالا نیامده

خانم اجازه مشق شب از آب بابا داد

.در مشقهای هرشبه بابا نیامده!

بر صورتم کشیده ی سرخی نوشته شد:

- انگار هنوز حال دلت جا نیامده!؟

_خانم همیشه صورتمان...سرختر بزناین

گونه ها هنوز یخش وانیامده

باران و چتر پاره و مردی که نان نداره ...

و کودکی که مدرسه اش را نیامده

انشا از عید خاطره ...

خانم اجازه هست؟!این واژه هیچوقت به دنیا نیامده.


جمعه 97 فروردین 3 , ساعت 1:0 عصر

سلام به همه دانشجویان عزیز

گروه simpower2014@gmail.com با رزومه بیش از 60 مقاله isi و تدریس در دانشگاه های تهران و سایر دانشگاه های کشور و مشاوره در انجام تعداد زیادی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری آماده مشاوره و یاری تک تک شما دانشجویان رشته برق در زمینه انجام پایان نامه و نگارش و چاپ مقالات isi و علمی پژوهشی و کنفرانسی بین المللی و داخلی می باشد.

برای شرکت در نگارش و چاپ مقالات رشته برق لطفا در کانال تلگرام سایت ما عضو بشوید اطلاعات کامل در زمینه نگارش و چاپ مقالات رشته برق در داخل کانال تلگرامی قرار داده شده است.عضویت و همراهی شما در کانال تلگرامی باعث دلگرمی ماست.

عضویت در کانال راهی برای همکاری و مطلع شدن از چگونگی نگارش و چاپ مقالات رشته برق می باشد.

با عضویت در این کانال رزومه علمی خود را ارتقاء بدهید

کانال تلگرام سایت ما 

telegram.me/simpower2014

نحوه و هزینه مشارکت در نگارش و چاپ مقالات

1-مقالات isi با Impact Factorیا همان jcr (با ایمپکت بالای 1)

نویسنده اول مقاله 2800000 تومان

نویسنده دوم مقاله 2000000 تومان

نویسنده سوم مقاله 1500000 تومان

نویسنده چهارم مقاله 1000000 تومان

2-مقالات isi لیستد

نویسنده اول مقاله 800000 تومان

نویسنده دوم مقاله 600000 تومان

نویسنده سوم مقاله 500000 تومان

    نویسنده چهارم مقاله 400000 تومان

3-مقالات علمی و پژوهشی

نویسنده اول مقاله 600000 تومان

نویسنده دوم مقاله 500000 تومان

نویسنده سوم مقاله 400000 تومان

    نویسنده چهارم مقاله 300000 تومان

4-مقالات کنفرانس  IEEE

نویسنده اول مقاله 700000 تومان

نویسنده دوم مقاله 500000 تومان

نویسنده سوم مقاله 400000 تومان

    نویسنده چهارم مقاله 300000 تومان

5-مقالات کنفرانسی بین المللی و ملی

نویسنده اول مقاله 300000 تومان

نویسنده دوم مقاله 200000 تومان

نویسنده سوم مقاله 100000 تومان 

در تمامی موارد در صورتی که کسی مقاله را فقط برای خودش بخواهد یعنی فقط اسم خودش در مقاله باشد یا هر چند نفری که ایشان معرفی می کنند نیز امکان پذیر می باشد.

راه های ارتباط با ما

ایمیل

Simpower2014@gmail.com

تلگرام

@dbeckham777

telegram.me/dbeckham777

از سایت های ما دیدن کنید حاوی اطلاعات مفیدی برای شما خواهد بود.

http://behsan2014.blogfa.com/

http://simpower7.blogfa.com/

http://simpower2014.blogfa.com/

http://simpower2018.blogfa.com/


 

 

 


جمعه 97 فروردین 3 , ساعت 1:0 عصر

سلام به همه دانشجویان عزیز

گروه simpower2014@gmail.com با رزومه بیش از 60 مقاله isi و تدریس در دانشگاه های تهران و سایر دانشگاه های کشور و مشاوره در انجام تعداد زیادی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری آماده مشاوره و یاری تک تک شما دانشجویان رشته برق در زمینه انجام پایان نامه و نگارش و چاپ مقالات isi و علمی پژوهشی و کنفرانسی بین المللی و داخلی می باشد.

برای شرکت در نگارش و چاپ مقالات رشته برق لطفا در کانال تلگرام سایت ما عضو بشوید اطلاعات کامل در زمینه نگارش و چاپ مقالات رشته برق در داخل کانال تلگرامی قرار داده شده است.عضویت و همراهی شما در کانال تلگرامی باعث دلگرمی ماست.

عضویت در کانال راهی برای همکاری و مطلع شدن از چگونگی نگارش و چاپ مقالات رشته برق می باشد.

با عضویت در این کانال رزومه علمی خود را ارتقاء بدهید

کانال تلگرام سایت ما 

telegram.me/simpower2014

نحوه و هزینه مشارکت در نگارش و چاپ مقالات

1-مقالات isi با Impact Factorیا همان jcr (با ایمپکت بالای 1)

نویسنده اول مقاله 2800000 تومان

نویسنده دوم مقاله 2000000 تومان

نویسنده سوم مقاله 1500000 تومان

نویسنده چهارم مقاله 1000000 تومان

2-مقالات isi لیستد

نویسنده اول مقاله 800000 تومان

نویسنده دوم مقاله 600000 تومان

نویسنده سوم مقاله 500000 تومان

    نویسنده چهارم مقاله 400000 تومان

3-مقالات علمی و پژوهشی

نویسنده اول مقاله 600000 تومان

نویسنده دوم مقاله 500000 تومان

نویسنده سوم مقاله 400000 تومان

    نویسنده چهارم مقاله 300000 تومان

4-مقالات کنفرانس  IEEE

نویسنده اول مقاله 700000 تومان

نویسنده دوم مقاله 500000 تومان

نویسنده سوم مقاله 400000 تومان

    نویسنده چهارم مقاله 300000 تومان

5-مقالات کنفرانسی بین المللی و ملی

نویسنده اول مقاله 300000 تومان

نویسنده دوم مقاله 200000 تومان

نویسنده سوم مقاله 100000 تومان 

در تمامی موارد در صورتی که کسی مقاله را فقط برای خودش بخواهد یعنی فقط اسم خودش در مقاله باشد یا هر چند نفری که ایشان معرفی می کنند نیز امکان پذیر می باشد.

راه های ارتباط با ما

ایمیل

Simpower2014@gmail.com

تلگرام

@dbeckham777

telegram.me/dbeckham777

از سایت های ما دیدن کنید حاوی اطلاعات مفیدی برای شما خواهد بود.

http://behsan2014.blogfa.com/

http://simpower7.blogfa.com/

http://simpower2014.blogfa.com/

http://simpower2018.blogfa.com/


 

 

 


<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ